Den Haag, april/mei 2018.Central Innovation District (CID)

 

In onze stad wordt hard gewerkt aan allerlei uitbreidingsplannen. Een van de gebieden waar veel nieuwbouw komt, is het Central Innovation District. Omdat Voorall het belangrijk vindt dat deze nieuwbouwgebieden integraal toegankelijk ontwikkeld worden, volgen we de beleidskaders nauwgezet en maken we gebruik van de inspraakmogelijkheden om te wijzen op de belangen voor Hagenaars met een beperking.

Inmiddels is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het gebied waar nu nog het gebouw van het voormalige ministerie van Sociale Zaken staat, de Anna van Hannoverstraat 4.

Voorall is er niet gerust op dat dit plan resulteert in een omgeving die ook rekening houdt met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit komt doordat de toegankelijkheid in de eerdere Struktuurvisie CID en Planuitwerkingskader (PUK) geen plaats heeft gekregen en dus niet geborgd is. Bestaande regelgeving, zoals het huidige Handboek Openbare Ruimte en het Bouwbesluit bieden onvoldoende waarborgen voor het ontwikkelen van een integraal toegankelijk gebied. Dit is niet alleen belangrijk voor Hagenaars met een beperking, maar ook voor de groeiende groep senioren in Den Haag. Daarom hebben we een zienswijze opgesteld waarin we bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een aantal onderwerpen.

In onze zienswijze pleiten we er onder andere voor om een deel van de woningen te bouwen volgens het principe van flexibel en aanpasbaar bouwen. Dat wil zeggen dat deze woningen geschikt (te maken) zijn voor rolstoel of rollatorgebruik. Ook vinden we dat alle woningen behoren te beschikken over stallingsruimte voor een scootmobiel met oplaadpunt of bijzondere (driewiel-/bak)fiets. In de openbare ruimte vinden we het belangrijk dat lopend en rijdend verkeer fysiek van elkaar gescheiden wordt. Inmiddels weten we vanuit de ervaringen in het centrum dat ‘shared space’-achtige oplossingen negatief uitpakken voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen, kinderen en mensen met een visuele beperking. Bij deelvervoer is het noodzakelijk om parkeerruimte toe te wijzen aan deelfietsen en -scooters. Hiervoor dienen speciale hubs te worden ingericht, waarbuiten het parkeren verboden is. De inrichting van de openbare ruimte dient bovendien logisch te zijn, zodat verkeersdeelnemers niet worden verleid om de regels te overtreden. Denk bijvoorbeeld aan het bereiken van appartementencomplexen via een route voor rijdend verkeer, om te voorkomen dat pakket- en maaltijdbezorgers over het trottoir naar de ingang van een flat rijden. En aan voldoende ruimte voor de bevoorrading via een route waar niet gelopen mag worden. Verdichting van het gebied betekent dat oplossingen niet alleen op maaiveldniveau zullen liggen, maar mogelijk ook op niveaus daarboven en daaronder. Al deze niveauverschillen dienen integraal toegankelijk te zijn (ook bij liftuitval!) en met voldoende oriëntatiemogelijkheden voor mensen met verstandelijke, auditieve en visuele beperkingen. Bewoners, gebruikers en bezoekers van dit gebied komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Dit wordt in het vergunningensysteem van de gemeente opgenomen. Om te voorkomen dat mensen die onverhoopt terechtkomen in een rolstoel moeten verhuizen omdat zij hun parkeerplaats niet meer kunnen bereiken is het een vereiste dat de parkeergarage toegankelijk is voor mensen met een beperking en dat er individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn vlakbij de lift.

Voorall wil graag betrokken worden bij de toekomstige ontwikkelingen omdat zij veel kennis en ervaringsdeskundigheid bezit om integrale toegankelijkheid te bewerkstelligen. Dit kan door aan tafel te zitten bij alle stadia van de planontwikkelingen of door toetsmomenten in te bouwen waarbij Voorall haar expertise kan inbrengen in een zo vroeg mogelijk stadium, waarin zaken nog niet vastliggen. Bovendien draagt alertheid in het bouwproces op termijn bij aan kostenbesparing bij de Wmo.

We roepen in onze zienswijze de gemeenteraadsleden op om aandacht te vragen voor de knelpunten die Voorall voorziet zodat de Anna van Hannoverstraat 4 zich ontwikkelt tot een gebied dat voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, een prettige omgeving wordt om te wonen, te werken en te verblijven.

Margreet Roemeling

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer