Voorall onderscheidt zich door met (gevraagd en ongevraagd) advies, activiteiten en communicatie bij te dragen aan het bevorderen van inclusie.

Wonen en werken in een stad die toegankelijk is voor iedereen, ook en zeker voor mensen met een beperking. Waar ontoegankelijkheid een uitzondering is. Daar streeft Voorall naar. Om dit te bereiken, zal iedereen bereid moeten zijn om te zorgen voor verbeteringen; om bij inwoners met en zonder beperking bewustwording te versterken. En om de beeldvorming over leven met een beperking positief te beïnvloeden. Alles voor, door en met de achterban. Met deze ‘3B-aanpak’ – bereidheid, bewustwording en beeldvorming - wil Voorall stedelijke inclusie en toegankelijkheid een stimulans geven. Aan de basis van het werk van Voorall liggen een missie, een visie en een strategie.

Missie
Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking of chronische ziekte, draagt eraan bij een inclusieve en toegankelijke, stedelijke samenleving vorm te geven. Aan die samenleving kunnen mensen met een beperking volwaardig deelnemen. Voorall bevordert inclusie en gaat uitsluiting tegen. Zij gaat daarbij uit van iemands eigen kracht en niet van iemands beperking(en).

Visie
Voorall onderscheidt zich door met (gevraagd en ongevraagd) advies, activiteiten en communicatie inclusie te willen bevorderen. Daarnaast brengen wij voorbeelden van uitsluiting in kaart, door knelpunten aan te kaarten en verbeteringen voor te stellen. Ook zet Voorall zich in voor meer bewustwording bij inwoners met en zonder beperking. Verder focussen wij op positieve beïnvloeding van de beeldvorming over mensen met een beperking. Voorall organiseert activiteiten altijd samen met vrijwilligers.

Strategie
Voorall is een collectieve belangenbehartiger: we staan voor de groep en niet voor de individuele Hagenaar met een beperking. Wij voeren de missie en visie uit volgens onderstaande strategieën:

  • Voorall onderhoudt een continue dialoog met de Haagse burgers. Om de doelgroep te informeren over relevante ontwikkelingen én om zelf signalen op te vangen die voor de doelgroep belangrijk zijn en nodig om te kunnen deelnemen aan de samenleving;
  • Voorall adviseert, gevraagd en ongevraagd, aan de gemeente Den Haag en andere relevante instanties;
  • Voorall jaagt onder meer de dialoog en discussie aan over relevante thema's;
  • Voorall is met relevante thema’s zichtbaar in de stad door projecten en activiteiten voor de doelgroep uit te voeren;
  • Voorall versterkt de bewustwording over leven met een beperking en beïnvloedt de beeldvorming over leven met een beperking. Voorall brengt kennis over leven met een beperking onder de aandacht van samenwerkingspartners, vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven en inwoners.

Waarden als uitgangspunt
Voorall werkt op basis van de volgende waarden:

Betrouwbaar: Voorall komt afspraken na en doet wat ze zegt.

Communicatief: Voorall zoekt steeds de dialoog, is verbindend en transparant.

Doelgroepgericht: Voorall werkt met en vanuit de doelgroepen, staat daarom voortdurend met hen in contact en streeft naar een open dialoog.

Resultaatgericht en volhardend: Voorall heeft een proactieve houding, is erop gebrand beoogde resultaten te behalen en is volhardend om doelen te bereiken.

Toegankelijk: Voorall is gemakkelijk vindbaar in de stad, is bereikbaar en staat open voor de vragen en ervaringen van anderen.

Professioneel: Voorall wil meer doen dan van signalen, ervaringen en meningen verzamelen en doorgeven. Vanuit expertise en ervaring interpreteert en werkt Voorall toe naar constructieve en op maat gesneden adviezen.

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer